Disclaimer

Privacy

FCTwentedeals.nl is eigendom van Doe-het-zelf Warenhuis, onderdeel van Reggemedia B.V..
De website wordt in samenspraak met FC Twente aangeboden.

Voor FC Twente deals is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt FC Twente deals zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

 Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop FC Twente deals gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
FC Twente deals verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van FC Twente deals;

Uw rechten
Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van de website van FC Twente deals besluit uw gegevens via fctwentedeals.nl aan derden te verstrekken, dan is FC Twente deals op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op: info (at) fctwentedeals.nl

Beveiliging gegevens
FC Twente deals maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op deze website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren.

Wijzigingen
FC Twente deals behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Wijzigingen of aanvullingen op de disclaimer worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

FC Twente deals te Nijverdal (info@fctwentedeals.nl)

 

 

 

 
 
 

Algemene Voorwaarden


1. Op de website www.fctwentedeals.nl van Doe-het-zelf Warenhuis B.V. worden tegoedbonnen voor diensten of voor goederen van andere ondernemingen (partners) aangeboden. Uitgever van de tegoedbonnen en debiteur van de in de tegoedbonnen aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven partners, die deze diensten of goederen op basis van hun betreffende Algemene Voorwaarden leveren. FC Twente deals zelf is niet gehouden tot het leveren van de in de tegoedbonnen vermelde prestaties of de levering van de aangegeven goederen, maar verbindt zich er alleen toe dat de tegoedbon je een recht op het leveren van de dienst door de partner verschaft indien voldaan is aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Voor het gebruik van de diensten van FC Twente deals gelden uitsluitend de navolgende gebruiksvoorwaarden. De door FC Twente deals verkochte tegoedbonnen zijn ofwel gericht op een concrete dienst (belevenistegoedbon), een concreet product (warentegoedbon) of een bepaalde dienst- resp. goederenwaarde (waardetegoedbon).


2. De website www.fctwentedeals.nl evenals het systeem voor de verkoop van de tegoedbonnen op deze site worden geëxploiteerd door:

Doe-het-zelf Warenhuis B.V., onderdeel van Reggemedia B.V.
Stationsstraat 10
7443 BX  Nijverdal
Email: info@fctwentedeals.nl


3. De gebruiksvoorwaarden van FC Twente deals worden aanvaard doordat de betreffende button bij de bestelling bevestigd is of doordat je daadwerkelijk gebruik maakt van de dienst of het goed. In dat geval erkent u dat wij (FC Twente deals) het gebruik van onze diensten als aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden beschouwen.

4. Informatie over herroeping
4.1 Wanneer je consument bent, kan je de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de tegoedbon binnen 7 dagen zonder opgave van redenen in tekstuele vorm (bijv. brief of email) of door terugzending van de tegoedbon herroepen. De termijn begint te lopen na ontvangst van deze informatie over het herroepingsrecht, echter niet voor ontvangst van de tegoedbon bij de ontvanger en ook niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de herroepingtermijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van de tegoedbon voldoende.
5.2 Na het verzilveren van de tegoedbon bij de partner is een herroeping niet meer mogelijk.
5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan:

Doe-het-zelf Warenhuis B.V., onderdeel van Reggemedia B.V.
Stationsstraat 10
7443 BX  Nijverdal
Email: info@fctwentedeals.nl


5. Gevolgen van de herroeping

In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven respectievelijk het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor jou te lopen vanaf de verzending van uw herroepingsverklaring of van de tegoedbon, voor ons vanaf de ontvangst ervan.

6. De duur van de verkoop van een tegoedbon is qua tijd beperkt en wordt per aanbod individueel vastgesteld door FC Twente deals. Na afloop van deze periode is er geen verdere koop meer mogelijk.
7. De betaling van de kant van de klant vindt direct plaats door middel van het iDeal systeem.
8. De tegoedbon wordt na de succesvolle koop per email naar het e-mailadres verstuurd dat je bij de bestelling hebt aangegeven. De verzending van de tegoedbon vindt plaats zodra de betaling op onze rekening is geregistreerd.

10. Alle tegoedbonnen zijn van unieke codenummers voorzien die de partner bij het verzilveren van de tegoedbon met een in zijn bezit zijnde lijst vergelijkt. De tegoedbon kan worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van de tegoedbon is niet geoorloofd. FC Twente deals behoudt zich het recht voor om in geval van een gegronde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging de opgeslagen gegevens aan de betreffende partner door te geven en juridische stappen te nemen.

11. Voor zover er niets anders aangegeven is, kan iedere tegoedbon slechts één keer, gedurende een restaurant- of winkelbezoek of wanneer er een beroep wordt gedaan op een andere belevenis (of een ander product wordt gekocht) bij de partner worden gebruikt. Wanneer de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt verbruikt of wanneer er geen volledig gebruik wordt gemaakt van de prestatie, vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie is niet mogelijk.

12. Voor zover er niets anders aangegeven is, biedt de tegoedbon geen recht om een beroep te doen op prestaties of om goederen te verkrijgen op een bepaald tijdstip. Wij adviseren daarom het tijdstip voor het leveren van de prestatie individueel af te spreken met de partner.

13. Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur vermeld is dan kan de tegoedbon alleen binnen deze geldigheidsduur bij de partner worden verzilverd. Wanneer de klant de tegoedbon niet binnen de geldigheidsduur verzilverd, kan de tegoedbon bij FC Twente deals in het kader van de wettelijke verjaringstermijn tegen een betaling van administratiekosten ten bedrage van 15% van de koopprijs van de tegoedbon, maximaal echter 10 Euro, tegen andere tegoedbonnen tot aan het bedrag van de koopprijs van de geruilde tegoedbon worden ingeruild.

14. FC Twente deals zorgt ervoor dat de partner de tegoedbon verzilvert, dat wil zeggen dat de prestaties tegen de in de tegoedbon aangegeven voorwaarden worden geleverd, wanneer de tegoedbon aan de partner wordt gegeven voordat met het leveren van de prestaties wordt begonnen. Wanneer de partner de tegoedbon niet inwisselt, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, krijgt de klant de door hem voor de tegoedbon betaalde koopprijs van FC Twente deals vergoed. Daarnaast is FC Twente deals niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. FC Twente deals biedt geen garantie voor de door de klant bij de partner verkregen producten of voor de dienstverleningen waarop een beroep is gedaan. De in een tegoedbon vermelde prestatie levert de betreffende partner tegenover de klant voor eigen naam en voor eigen rekening, zodat FC Twente deals tegenover de klant niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van de partner bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal FC Twente deals proberen om een oplossing te vinden. In dat geval moet je binnen bekwame tijd een emailbericht aan info@fctwentedeals.nl te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen.

15. FC Twente deals behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. FC Twente deals aanvaardt daarom geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of dataverlies.

16. FC Twente deals kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u op deze pagina. Mocht u het met de gewijzigde gebruiksvoorwaarde niet eens zijn, dan kunt u onze service jammer genoeg niet meer gebruiken.

17. Met de koop van een tegoedbon gaat de koper ermee akkoord dat FC Twente deals zijn persoonsgegevens, in het bijzonder zijn naam (voornaam en achternaam), adres, telefoonnummer en zijn emailadres worden opgeslagen en worden gebruikt voor het toezenden van exclusieve aanbiedingen of voor het toezenden van nieuws. De klant kan zijn toestemming op ieder moment zonder reden herroepen en zal dan geen aanbiedingen en informatie van FC Twente deals meer ontvangen. Herroeping dient te geschieden door een email te sturen naar info@fctwentedeals.nl.

18. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing onder uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). Voor overeenkomsten met niet consumenten is de plaats van betaling Nijverdal en de uitsluitend bevoegde rechtbank Almelo.

 
 

Deal van de dag:
Deze widget inbedden >

Dagelijks onze deal ontvangen?

Deal van de dag via Twitter ontvangen

Gemiste fctwentedeals:

FC Twente Beachsetje
Ook op tijdens de zomermaanden laat jij zien voor welke...
€ 4,95 ipv. € 12,50
Meer over deze deal >
FC Twente Strandlaken
Zelfs op vakantie niet zonder FC Twente? Het strandlaken van...
€ 15,- ipv. € 24,95
Meer over deze deal >
FC Twente Beachsetje
Ook op tijdens de zomermaanden laat jij zien voor welke...
€ 4,95 ipv. € 12,50
Meer over deze deal >
Meer deals >